Regulamin RODO

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Warunkiem świadczenia Usługi jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.

2.Regulamin obowiązuje od dnia 26 maja 2018r. a dla Użytkowników zarejestrowanych do dnia 26 maja 2018r. obowiązuje z dniem 9 czerwca 2018 r.

3.Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:

a. Usługodawca – firma STUDIOEMKA Kurasiński Robert z siedzibą w Częstochowie,
ul. św. Kaspra del Bufalo 5, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9490305236, REGON 151986449.
e-mail: biuro@studioemka.pl

b. Regulamin – niniejszy dokument,

c. Serwis - https://emkaprint.pl

d. Usługa / Zlecenie – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny internetowej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie

e. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie,

f. Firma – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia Umowy z Usługodawcą,

g. Osoba fizyczna – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem (konsument),

h. Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Użytkownik i Usługodawca,

i. Użytkownik / Zleceniodawca – Osoba fizyczna, zarejestrowana serwisie posiadająca konto użytkownika z przypisanymi uprawnieniami w Serwisie,

j. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usługi. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu,

k. Uprawnienia – zbiór funkcjonalności danego Konta określony przez Usługodawcę,

l. Rejestracja – czynność warunkująca założenie Konta w Serwisie i późniejsze korzystanie z Usługi przez Użytkownika,

m. Login – unikatowa nazwa Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika,

n. Hasło – wybrany przez Użytkownika unikalny ciąg znaków spełniający wymagania techniczne narzucone przez Usługodawcę, w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych,

o. Notyfikacje – elektroniczna forma powiadomień, na temat Usługi, przesyłana do Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności,

u. Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych w Serwisie, w tym plików cookies i przesyłania Notyfikacji, stanowi załącznik nr 1,

p. treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej,

r. dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej,

s. siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe,

t. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego,

w. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej,

x. cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika,

y. adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail),

 

§ 2 Wymagania techniczne

1.Do prawidłowego działania Serwisu wymagane jest korzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet oraz z włączoną obsługą plików cookies.

2.Usługodawca zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze starszych wersji przeglądarek lub/i innych niż najnowsze, które są dostępne, Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Usługi.

3.Wsparcie oraz pomoc techniczna świadczone jest przez Usługodawcę drogą elektroniczną, przez adres e-mail: biuro@emkaprintpl . Wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, świadczone jest od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni kalendarzowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) w godzinach 08.00 – 16.00.

4.Usługodawca nie udziela wsparcia w zakresie użytkowania usług zewnętrznych, a w zakresie usług dodatkowych na zasadach określonych w odrębnym regulaminie albo umowie.

 

§ 3 Rejestracja i logowanie

1.Rejestracja w Serwisie możliwa jest dobrowolna i dla każdego chętnego do skorzystania z usług serwisu emkaprint.pl.

2.Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie www.emkaprint.pl
poprzez podanie takich danych jak: Login, Email, Hasło, Nazwa firmy, NIP, Imię, Nazwisko, Telefon, Adres.

3.Użytkownik jest zobowiązany, w toku Rejestracji, do podania swojego prawdziwego, tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym adresu e-mail, co do którego ma prawo się posługiwać.

4.Loginem w Serwisie jest ciąg dowolnie wybranych znaków. Na późniejszym etapie można go zmienić.

 

§ 4 Zakres i rodzaj świadczonej Usługi

1. Usługodawca oferuje dostęp do Usługi umożliwiającej w łatwy i szybki sposób, złożenie zamówienia na konkretny produkt poligraficzny i dostarczanie go pod wskazany w zamówieniu adres na zasadach zgodnych z Regulaminem i Cennikiem.

2. Użytkownik samodzielnie dodaje własne materiały, które widoczne są później w panelu użytkownika – np. grafiki, projekty graficzne, loga czy zdjęcia. Usługodawca zastrzega, że przesłane materiały lub/i dane naruszające Regulamin mogą zostać usunięty po odnotowaniu informacji o naruszeniu.

3. Zamówienia Zleceniodawca dokonuje tylko przez serwis online. Warunkiem realizacji zamówienia jest przesłanie poprawnie przygotowanego pliku zgodnie z instrukcją przygotowania pliku/plików. Pliki otrzymane od Klienta przechodzą bezpłatną weryfikację, po której nieprawidłowe pliki nie zostaną przekazane do produkcji, informacja o tym fakcie zostanie przesłana do Klienta pocztą elektroniczną. Skorygowany plik zostanie przekazany do realizacji. Otrzymany plik zostanie zweryfikowany nie później niż do końca następnego dnia roboczego, od momentu otrzymania go przez zleceniobiorcę. Otrzymując gotowe pliki, nie odpowiadamy za ich treść i nie dokonujemy w tym względzie żadnych zmian.

 

§ 5 Realizacja usługi / zamówienia

1. Przygotowanie plików.
Podstawowym formatem pliku, na którym pracujemy jest format PDF. Prawidłowo przygotowany do druku plik PDF powinien spełniać następujące warunki:
- wersja pliku PDF zgodna z Acrobat w wersji 4.0
- wszystkie obiekty w przestrzeni kolorystycznej CMYK
- wszystkie teksty zamienione na krzywe
- minimalna rozdzielczość map bitowych
- 300 DPI - praca powinna być przygotowana z 2 mm spadami. Prosimy o umieszczenie znaczników linii cięcia pracy
- prace dwustronne powinny być zapisane w jednym pliku - pierwsza strona projektu na pierwszej stronie pliku PDF, druga strona - na kolejnej stronie pliku PDF. Prosimy nie przesyłać dwóch osobnych plików.
- format strony w pliku PDF powinien odpowiadać pracy wraz ze spadami.

2. Termin realizacji
Termin realizacji zlecenia jest określony podczas zamawiania. Czas realizacji liczy się od momentu dostarczenia poprawnego pliku. W przypadku przesłania błędnego pliku - od momentu przesłania przez Klienta poprawnych plików. Termin realizacji może wydłużyć się o czas zaistnienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od zleceniobiorcy, o czym niezwłocznie poinformujemy pocztą elektroniczną.

3. Wysyłka
Wysyłka gotowych produktów do Klientów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas dostawy najczęściej nie przekracza 24 godzin od momentu nadania przesyłki. Przesyłka na terenie Polski jest bezpłatna. W trosce o wspólne dobro informujemy, iż przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera zawartość i stan techniczny nadesłanego zlecenia. W przypadku nieprawidłowości, należy sporządzić protokół szkody / reklamacji w zakresie dostawy, najlepiej na formularzu firmy kurierskiej.

4. Reklamacje
Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną w ciągu 3 dni od daty otrzymania paczki, po tym czasie reklamacje nie będą rozpatrywane. Podstawą przyjęcia reklamacji jest zwrot całego nakładu zamówienia. Jeżeli powodem reklamacji są różnice w kolorystyce w stosunku do Państwa oczekiwań - wówczas warunkiem jej uznania jest dostarczenie przed drukiem wzorca, próbnej odbitki (PROOF lub CROMALIN).

5. Zwroty
Zgodnie z Ustawą z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, która mówi: "Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą". W takim przypadku zwrotów nie przyjmujemy.

 

§ 6 Płatności

1. Sposób rozliczania usługi określa Cennik.

2. Jeżeli dana usługa poligraficzna nie jest wyszczególniona w obowiązującym Cenniku to obowiązuje indywidualna wycena zleconych usług.

3. Płatność za Usługę pobierana jest zgodnie z wystawionym dokumentem sprzedaży (fakturą).

4. Dokument sprzedaży jest wysyłany do użytkownika drogą elektroniczną oraz jest dostępny w panelu użytkownika. Faktury papierowe mogę być wystawiane po złożeniu przez klienta stosownej prośby.

 

 

 

§ 7 Usługi dodatkowe

Usługodawca oferuje usługi dodatkowe, które realizowane są na podstawie odrębnych regulaminów – właściwych dla tych usług, które można zamówić za pomocą Serwisu lub bezpośrednio drogą elektroniczną pisząc na adres biuro@emkaprint.pl.

 

§ 8 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo do:

a. zarządzania swoim Kontem (edytowania danych),

b. korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem,

c. kierowania zapytań do działu pomocy technicznej lub/i wnoszenia reklamacji,

2. Użytkownik zobowiązuje się:

a. posługiwać się materiałami, danymi osobowymi lub/i odpowiednio treściami cyfrowymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się nimi (nie mogą naruszać praw osób trzecich),

b. uprzednio sprawdzić, czy spełnia wymagania techniczne do korzystania z Serwisu,

c. nie korzystać z Serwisu w sposób zakłócający funkcjonowanie Usługi,

d. nie korzystać z Serwisu w sposób naruszający prawo,

e. korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się korzystania z Usługi w celu prowadzenia działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów, w tym w szczególności zamieszczania materiałów obrażających jakiekolwiek osoby czy też naruszających ich prawa, zawierających groźby, inwektywy, propagujących nienawiść wobec osób lub/i zwierząt bądź w jakikolwiek sposób je szykanujących, zamieszczania materiałów o charakterze pedofilskim, uwidoczniających lub/i propagujących przestępstwo, profanujących, obraźliwych, naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione osób, zamieszczania materiałów atakujących, poniżających lub/i popierających przemoc, zachęcających do popełnienia przestępstwa.

f. aktualizować materiały lub/i dane, w tym dane osobowe poprzez wprowadzenie zmian na swoim Koncie,

g. nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lub osób trzecich,

h. nie uzyskiwać dostępu do Kont innych Użytkowników, które nie są zarządzane przez Użytkownika (np. poprzez łamanie Haseł),

i. nie generować nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępna jest Usługa,

j. utrzymywać swoje Hasło w ścisłej tajemnicy,

k. nie udostępniać innym Użytkownikom i osobom trzecim swojego Konta,

 

§ 9 Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca nie ingeruje w żadne Konto Użytkownika i zgromadzone na nim informacje oraz wysyłane wiadomości lub/i dodawane materiały za wyjątkiem, gdy Użytkownik go o to poprosi z uwagi na problemy techniczne, ale także w przypadku wykonywania usług dodatkowych i tylko w takim zakresie.

2. Usługodawca ma prawo do:

a. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o nowych funkcjonalnościach Serwisu lub ważnych powiadomieniach z nim związanych,

b. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o przydatnych materiałach dotyczących tworzenia i korzystania z Serwisu,

c. przesyłania Notyfikacji jw. do Użytkowników,

d. pytać Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Aplikacji oraz działania pomocy technicznej. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego,

e. badania sposobu korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki w Serwisie itd.),

f. według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usługi, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanej Usługi na rzecz Użytkownika,

3. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usługi w sposób stały i nieprzerwany.

4. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika.

5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Usługodawca może zablokować tymczasowo dostęp do Konta tego Użytkownika z winy Użytkownika lub/i zawiesić świadczenie Usługi i poprosić o złożenie wyjaśnień. W przypadku odnotowania ponownych naruszeń Usługodawca może zablokować dostęp do Konta na maksymalnie 60 dni. Po tym okresie następuje odwieszenie Usługi. Blokada lub/i odpowiednio zawieszenie Konta nie wiąże się z obniżeniem jakości świadczonych Usług przez Usługodawcę a następuje wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i z winy Użytkownika. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.

6. Usługodawca może podejmować inne czynności i działania na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 10 Odpowiedzialność

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Konta.

2. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Serwisu i świadczonej przez siebie Usługi przed wystąpieniem jakichkolwiek działań niepożądanych. Usługodawca zaleca Użytkownikom:

a. stosowanie programów zabezpieczających urządzenie podłączone do sieci Internet i chroniących tożsamość osób korzystających z sieci Internet,

b. unikanie korzystania z Serwisu lub/i Aplikacji przy użyciu publicznych sieci dostępu do Internetu (np. publicznego WiFi) jak i przypadkowego sprzętu,

c. niezapisywanie Loginu i Hasła w przeglądarce internetowej,

d. nieużywanie tak samo brzmiącego Loginu i Hasła do Konta,

e. ustawienie Hasła innego niż zwroty oczywiste jak np. „admin“ ; „qwerty“ „nazwa firmy“ etc.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. niepoprawnie wpisane dane przez Użytkownika,

b. brak dostępu do sieci Internet przez Użytkownika albo ograniczenia w jego dostępności,

c. ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Użytkownika, które stanowią podstawę do korzystania z Usługi,

d. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia hasła do Konta Użytkownika, które nastąpiły z jego winy,

e. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działań bądź jego zaniechań, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Aplikacji,

f. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, który naruszył prawo bądź postanowienia Regulaminu, a któremu Usługodawca zablokował lub zawiesił Konto,

g. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami Umowy, a na które nie miał wpływu Usługodawca,

h. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,

i. płatności realizowane w ramach Zewnętrznego Kanału Płatności i sposób przetwarzania danych, w tym danych osobowych przez Zewnętrzny Kanał Płatności,

j. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, na skutek przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,

k. linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

4. Użytkownik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta z Serwisu i Usług świadczonych za jego pośrednictwem.

5. Usługodawca nie ma wpływu na to w jaki sposób Użytkownik zarządza swoim Kontem oraz jakie materiały dodaje lub realizuje kampanie marketingowe i nie modyfikuje ich.

6. Zewnętrzny Kanał Płatności odpowiada za przetwarzanie i ochronę danych osobowych oraz innych danych przekazywanych mu przez Użytkownika w celu zrealizowania Płatności.

7. Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sprawy oraz postąpi na zasadach określonych w Regulaminie (nakaże usunięcie danych lub zablokuje Konto albo w ostateczności usunie Konto) i przepisami prawa – procedura notice and take down.

8. W Serwisie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

9. Usługodawca nie gwarantuje czasu naprawy od wystąpienia awarii Serwisu i czasu reakcji na podjęcie działań naprawczych w celu usunięcia usterki, udostępnienia ponownie.

 

§ 11 Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności

Polityka Prywatności stanowiąca załącznik nr 1 reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

 

§ 12 Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Usługodawcy.

2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób naruszający uprawnienia Usługodawcy lub/i osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Usługodawca podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.

3. Zabronione jest rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Usługodawcy jakichkolwiek elementów Serwisu, w tym w szczególności logo “Emkaprint”.

5. Użytkownik poprzez dodawanie każdorazowo materiału za pośrednictwem Serwisu, udziela na dany materiał niewyłącznej licencji Usługodawcy, na czas trwania Zlecenia / Usługi, na następujących polach eksploatacji niezbędnych do realizacji Zlecenia / Usługi:

a. wprowadzenie do pamięci urządzenia elektronicznego (np. komputer), w tym serwerów systemów teleinformatycznych,

b. trwałe lub/i czasowe utrwalanie lub/i zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości bądź w części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, w jakimkolwiek systemie, formacie i na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w tym m.in. drukiem, w sieciach teleinformatycznych, cyfrowo,

c. publiczne lub/i niepubliczne udostępnianie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, nieodpłatnie bez względu na ograniczenia terytorialne, czasowe i językowe,

d. publiczne lub/i niepubliczne rozpowszechnianie wszelkimi środkami przekazu bezprzewodowego jak i przewodowego służącymi do rozpowszechniania znaków, dźwięków lub/i obrazów, w sposób trwały lub/i czasowy, w jakiejkolwiek technologii, nieodpłatnie w miejscu i czasie wybranym przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie,

e. usytuowanie w sieci w sposób pozwalający na jego obejrzenie przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie jak i przesłania na żądanie.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed dokonaniem Rejestracji oraz wysyła treść Regulaminu za pomocą trwałego nośnika. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.

3. O każdej, istotnej zmianie warunków realizacji Zlecenia / Usługi, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu. Usługodawca prześle stosowną wiadomość w formie notyfikacji w Aplikacji lub/i na adres e-mail Użytkownika.

4. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usług nie naruszająca Regulaminu nie stanowi istotnej zmiany warunków Umowy. Zmiana Cennika stanowi istotną zmianę warunków Umowy, ale zaczyna obowiązywać dopiero z chwilą zlecenia nowej Usługi / Zlecenia której nowy cennik dotyczy.

5. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z działem pomocy technicznej i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.

7. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

8. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution).

Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można znaleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

9. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który dokonał Płatności za Usługę na Firmę będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.